značky aut
VISA, VISA ELECTRON, V-PAY, MAESTRO, MASTERCARD
Přijímáme (e-shop)

Languages: sk gb ru
  es d pl

Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY 2016

Bernert-BeKaS s.r.o.

účinné od 10.3.2016

1. PLATNOST OBCHODNÍCH PODMÍNEK

1.1. Tyto Obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti mezi společností Bernert-BeKaS s.r.o., s registrovaným sídlem Petřvald Klimšova ul. č. 829, PSČ 735 41, zapsanou v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 40912, IČO: 26869471; adresa pro doručování: Bernert-BeKaS s.r.o., Klimšova ul. č. 829, Petřvald, PSČ 735 41, tel.:608 828 183, email:info@bekas.cz (“Společnost“) a Kupujícím vznikající v souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy, na základě které je Společnost povinna dodat Kupujícímu Zboží a Kupující je povinen Zboží převzít a zaplatit Společnosti Kupní cenu.

1.2. Tyto Obchodní podmínky se stávají součástí každé Kupní smlouvy, nedohodnou-li se Společnost a Kupující písemně jinak. Je-li mezi Společností a Kupujícím uzavřena písemná Kupní smlouva a/nebo Rámcová smlouva o dodávkách zboží, mají tyto písemné smlouvy, v případě rozporů mezi jejich ustanoveními a ustanoveními těchto Obchodních podmínek, přednost před zněním těchto Obchodních podmínek.

1.3. Je-li Kupující Spotřebitelem, vztahují se vzájemná práva a povinnosti mezi ním a Společností tyto Obchodní podmínky v nejvýše možném rozsahu, tak aby byla

zachována všechna práva Spotřebitele v rozsahu požadovaném dle Občanského zákoníku. Existuje-li rozpor mezi těmito Obchodními podmínkami, Reklamačním řádem a Kupní smlouvou, platí vždy ustanovení pro Spotřebitele nejvýhodnější.

2. POJMY

2.1. V těchto Obchodních Podmínkách mají pojmy psané s velkým počátečním písmenem následující význam:

a) „Ceník“ znamená aktuální ceník Zboží ke dni uzavření Kupní smlouvy, který je zveřejněný na adrese www.bekas.cz rovněž k dostání na prodejním místě Společnosti. Společnost si vyhrazuje právo na změny cen v Ceníku, kupující není povinen k odkupu zboží;

b) „E-shop“ znamená webovou stránku Společnosti www.bekas.cz, která umožňuje Kupujícím vyplnit Objednávku na formuláři a zaslat ji prostřednictvím Internetu Společnosti;

c) „Kupní cena“ znamená cenu určenou dle Ceníku platnou v okamžiku učinění Návrhu, kterou je Kupující povinen zaplatit Společnosti za dodané Zboží. Kupní cena nezahrnuje dopravné ani Vratnou zálohu dle čl. 9.1. Obchodních podmínek. Dopravné a Vratná záloha jsou splatné spolu s Kupní cenu dle čl. 6;

d) „Kupní smlouva“ znamená: kupní smlouvu uzavřenou v souladu s ustanoveními § 2079 a násl. Občanského zákoníku

e) „Kupující“ znamená fyzickou nebo právnickou osobu, která se Společností uzavřela Kupní smlouvu nebo učinila Návrh či Objednávku;

(f) „Návrh“ znamená návrh na uzavření individuální Kupní smlouvy učiněný Kupujícím vůči Společnosti ve smyslu § 1731 Občanského zákoníku;

(g)  „Občanský zákoník“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;

(h) „Obchodní podmínky“ znamenají tyto Obchodní podmínky č. 2/2016 účinné od 10. 3. 2016;

i) „Objednávkaznamená bezplatnou rezervaci zboží vybraného Kupujícím na jedné z poboček Společnosti. Provedením Objednávky nedochází k uzavření Kupní smlouvy, a není-li v těchto Obchodních podmínkách výslovně stanoveno jinak, ani k podání Návrhu;

j) „Rámcová smlouva“ znamená písemnou rámcovou smlouvu o dodávkách zboží, jejímž předmětem je spolupráce Společnosti a Kupujícího při pravidelných a dlouhodobých dodávkách Zboží Společností Kupujícímu a stanovení podmínek těchto dodávek;

(k) „Reklamační řád“ znamená Reklamační řád společnosti Bernert-BeKaS s.r.o účinný od 10. 3. 2016;

(l) „Společnost“ má význam dle článku 1.1 těchto Obchodních podmínek;

(m) „Spotřebitel“ znamená Kupujícího, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá Kupní smlouvu se Společností nebo s ní jinak jedná;

(n) „Strany“ znamenají společné označení pro Společnost a Kupujícího. Každý z nich zvlášť pak dále jen jako „Strana“;

(o) „Zboží“ znamená výrobky, které jsou uvedeny v některém z katalogů Společnosti ve znění platném ke dni uzavření Kupní smlouvy a jsou předmětem Kupní smlouvy, případně jsou předmětem Kupní smlouvy na základě přijatého Návrhu či odsouhlasené Objednávky, ačkoli nejsou uvedeny v některém z katalogů Společnosti. Jedná se zejména o náhradní díly do automobilů, příslušenství a doplňky k automobilům, motorové oleje a maziva;

(p) „Dokumentace ke zboží“ znamená průvodní materiály, jako jsou návody k instalaci/montáži, technické specifikace, bezpečnostní listy apod., týkající se Zboží, které jsou v tištěné podobě poskytovány Kupujícímu. Veškerá Dokumentace ke zboží je rovněž dostupná v elektronické podobě na www.bekas.cz.

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1. Kupní smlouvu lze uzavřít

I. písemně, tj. podpisem Kupní smlouvy na jedné listině nebo učiněním písemného Návrhu Kupujícím a jeho písemným odsouhlasením Společností,

II. ústně, tj. učiněním ústního Návrhu Kupujícím a jeho ústním odsouhlasením Společností,

III. online prostřednictvím E-shopu dle čl. 11.4 Obchodních podmínek

IV. konkludentně, tj. kombinací písemného nebo ústního Návrhu Kupujícího a jeho ústního nebo písemného odsouhlasení Společností nebo jiným jednáním Společnosti a Kupujícího, ze kterého vyplývá vůle Stran uzavřít Kupní smlouvu, například převzetím Zboží v obchodě a zaplacením Kupní ceny.

3.2. Návrh lze učinit osobně, telefonicky, faxem, e-mailem nebo prostřednictvím Internetu (za podmínek uvedených v článku 11 Obchodních podmínek) a adresovat provozovně Společnosti v České republice. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem odsouhlasení Návrhu Společností. Společnost je oprávněna ve všech případech odsouhlasit Návrh tím, že dodá Zboží na adresu uvedenou v Návrhu (a není-li adresa v Návrhu uvedena na adresu sídla/místa podnikání nebo bydliště Kupujícího). V takovém případě je Kupní smlouva uzavřena okamžikem dodání Zboží Kupujícímu.

 

3.3 Pro vyloučení pochybností si Strany sjednávají, že na akční Zboží se vztahují všechna ustanovení Kupní smlouvy i těchto Obchodních podmínek, pokud v nich není uvedeno jinak, bez jakéhokoli omezení.

3.4 Pro vyloučení pochybností Strany dále výslovně vylučují použití § 1732 odst. 2 Občanského zákoníku, tudíž vystavení zboží na internetových stránkách Společnosti se nepovažuje za nabídku k uzavření smlouvy s výhradou vyčerpání zásob nebo ztráty schopnosti Společnosti plnit.

 

 4. MÍSTO PLNĚNÍ, TERMÍNY DODÁNÍ

Nedohodnou-li se Společnost a Kupující jinak, je místem plnění z Kupní smlouvy provozovna Společnosti nebo bydliště Kupujícího. Termín dodání bude upřesněn v potvrzení objednávky.

5. KUPNÍ CENA, DOPRAVNÉ, BALNÉ

5.1. Maloobchodní kupní ceny jsou uvedeny v Ceníku. Z maloobchodních kupních cen poskytuje Společnost registrovaným zákazníkům (autoservisům a prodejnám náhradních dílů) po předložení živnostenského listu nebo výpisu z obchodního rejstříku slevu. Případné slevy jsou poskytovány na základě dosaženého obratu. Společnost si vyhrazuje právo na změny cen. O takové změně je Společnost Kupujícího povinna informovat v dostatečném předstihu a Kupující má obdobná práva jako ta uvedená v článku 13.2 těchto Obchodních podmínek.

5.2. Za dodané Zboží je Kupující povinen zaplatit Společnosti Kupní cenu určenou podle Ceníku platného v době uzavření Kupní smlouvy, pokud se obě strany výslovně nedohodly jinak. V pochybnostech či sporech platí, že Kupující je povinen zaplatit Kupní cenu uvedenou na faktuře/dodacím listu, který Kupující podepisuje při dodání Zboží.

5.3. V Kupní ceně zboží není zahrnuto dopravné. Dopravné se řídí aktuálním ceníkem Společnosti. V dopravném je zahrnuto balné a manipulační poplatek.

5.4. Společnost je povinna Zboží zabalit nebo opatřit pro přepravu způsobem, který je obvyklý.

5.5 Ceny uvedené v eshopu jsou jen při objednávce přes eshop. Ceny při nákupu v kamenném obchodě , objednávce mailem ,telefonické objednávce,případně objednávce přes poptávku se cena bude lišit.

6. VLASTNICKÉ PRÁVO A SPLATNOST KUPNÍ CENY

6.1 Nebezpečí škody na Zboží přechází na Kupujícího okamžikem dodání Zboží. Vlastnické právo k dodanému Zboží přechází na Kupujícího až dnem úplného zaplacení Kupní ceny.

6.2. Kupní cena je splatná okamžikem dodání Zboží Kupujícímu a to v hotovosti nebo bezhotovostním převodem prostřednictvím platební karty na účet Společnosti uvedený na faktuře/dodacím listu. Je-li mezi Společností a Kupujícím uzavřena Rámcová smlouva o dodávkách zboží, je Kupní cena splatná dle podmínek uvedených v příslušné Rámcové smlouvě o dodávkách zboží.

6.3. Je-li Kupující v prodlení s úhradou Kupní ceny je Společnosti oprávněna požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky Kupní ceny za každý kalendářní den prodlení. Svůj souhlas s tímto úrokem z prodlení potvrzuje Kupující podpisem faktury/dodacího listu ohledně dodaného Zboží.

7. GARANCE VRÁCENÍ ZBOŽÍ

7.1. Nad rámec zákonného práva z vadného plnění je Kupující oprávněn vrátit Společnosti nepoužité, kompletní a nepoškozené Zboží, které je v původním nepoškozeném obalu, pokud předloží Společnosti originál faktury/dodacího listu podepsaný Kupujícím, a to ve lhůtě do 90 dní ode dne dodání Zboží. Vrátí-li Kupující Zboží ve lhůtě do 30 kalendářních dnů od data dodání Zboží, vzniká mu nárok na vrácení zaplacené Kupní ceny ve výši 90 %. Vrátí-li Kupující Zboží ve lhůtě do 60 dnů kalendářních dnů od data dodání Zboží, vzniká mu nárok na vrácení zaplacené Kupní ceny ve výši 75 %. Vrátí-li Kupující Zboží ve lhůtě do 90 kalendářních dnů od data dodání Zboží, vzniká mu nárok na vrácení zaplacené Kupní ceny ve výši 50 %. Společnost má právo odmítnout přijetí vráceného Zboží, které není součástí jejího obvyklého sortimentu a které obstarala na žádost Kupujícího nebo které je v nabídce Společnosti (katalogu) označeno jako nevratné. Kupující však vždy odpovídá za snížení hodnoty Zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto Zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. 7.2 Garancí vrácení zboží dle předchozího článku

 

7.2 Garancí vrácení zboží dle předchozího článku 7.1 Obchodních podmínek nejsou žádným způsobem dotčena práva Spotřebitele dle článků 11.4 až 11.8 Obchodních podmínek. To především znamená, že Spotřebitel je vždy oprávněn od Kupní smlouvy odstoupit dle § 1829 Občanského zákoníku a má dle § 1832 Občanského zákoníku právo na vrácení všech peněžních prostředků včetně nákladů na dodání, které od něho Společnost přijala, stejným způsobem.

8. ZÁRUKA A REKLAMACE ZBOŽÍ

8.1 Svým podpisem na faktuře/dodacím listu stvrzuje Kupující převzetí Zboží. Kupující je povinen před podpisem faktury/dodacího listu Zboží řádně prohlédnout, zda nemá kvantitativní a/nebo kvalitativní vady. Na Zboží je poskytována záruka za jakost v délce 24 měsíců (s výjimkami danými zákonem), která počíná běžet okamžikem dodání Zboží. Na některé sortimenty Zboží (výslovně označené Společností bud‘ na obalu Zboží, nebo v Dokumentaci ke zboží) je poskytována záruka za jakost v délce trvání 24 měsíců ode dne jeho dodání. Jednáli Kupující při uzavření Kupní smlouvy v rámci své podnikatelské činnosti (resp. není-li Kupující Spotřebitelem), může záruční doba u některého sortimentu Zboží (výslovně označeného Společností bud‘ na obalu Zboží, nebo v Dokumentaci ke zboží) činit dobu kratší než 24 měsíců (zpravidla 12 měsíců). Ustanovení dle předchozí věty se aplikuje i tehdy, je-li Kupující Spotřebitelem, a to v souladu s § 2167 Občanského zákoníku.

 8.2 Veškeré reklamace se řídí Reklamačním řádem a příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku. Nevyplývá-li pro Spotřebitele z Reklamačního řádu jinak, reklamované Zboží je přijímáno na prodejním místě Společnosti, a to pouze v záruční době a pouze kompletní. Reklamační řád a vzor reklamačního protokolu je uveřejněn na www.bekas.cz. Společnost vyřídí reklamaci na místě, v odůvodněných případech do třiceti dnů ode dne uplatnění reklamace. Nelze-li reklamaci posoudit reklamačním technikem Společnosti, bude reklamované Zboží zasláno k posouzení výrobci. V takovém případě se Společnost s Kupujícím dohodne na možném prodloužení lhůty pro vyřízení reklamace.

8.3 V souladu s § 2112 Občanského zákoníku neoznámí-li Kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, nemusí mu být právo z vadného plnění přiznáno. Společnost neodpovídá u Zboží prodávaného za nižší cenu za vady, pro které byla nižší cena ujednána, za opotřebení Zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého Zboží za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které Zboží mělo při převzetí Kupujícím, za vady související s užíváním Zboží  v rozporu  s návodem k obsluze, či pokud to vyplývá z povahy věci. Záruka se nevztahuje na opotřebení Zboží způsobené jeho obvyklým užíváním.

 8.4 Za podmínky § 1924 Občanského zákoníku náleží Kupujícímu náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění reklamace.

9. VRATNÉ ZÁLOHY, ZÁLOHY NA KUPNÍ CENU

9.1. Společnost prodává některé Zboží ve vratných obalech, případně některé části Zboží jsou vratné i po lhůtě dle čl. 7.2. Obchodních podmínek (dále jen „Vratná záloha“). Vztahuje-li se na Zboží nebo obalový materiál Vratná záloha, je tato skutečnost (včetně výše Vratné zálohy) uvedena na faktuře/dodacím listu a tato Vratná záloha je připočtena ke Kupní ceně.

9.2. Kupujícímu vzniká nárok na vrácení Vratné zálohy po splnění následujících podmínek:

I. Kupující vrátil obal(y) (případně Zboží), na které se vztahuje Vratná záloha,

II. Tyto obaly jsou v nepoškozeném stavu a v případě Zboží toto odpovídá požadavkům výrobce stanoveným pro repasované díly uvedeným v prodejní dokumentaci Společnosti a musí být vráceno v obalu výrobce,

III. Kupující řádně uhradil Vratnou zálohu ve lhůtě splatnosti,

IV. Kupující nemá vůči Společnosti žádné splatné závazky.

9.3. Společnost může při přijetí Objednávky na Zboží, které je nutno speciálně objednat u dodavatele Společnosti požadovat pro Kupujícím zaplacení zálohy na Kupní cenu do výše 50% konečné Kupní ceny.

 

10. PODMÍNKY ZPĚTNÉHO ODBĚRU VÝROBKŮ

10.1 Podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zajišťuje Společnost zpětný odběr použitých výrobků na svém prodejním místě, a to bezplatně a po celou pracovní dobu.

 

11. NĚKTERÉ PODMÍNKY PRO OBJEDNÁVÁNÍ ZBOŽÍ V E-SHOPU

11.1. Objednávku lze učinit rovněž prostřednictvím E-shopu na internetu.

11.2. Objednávka je platně učiněna, vyplní-li Kupující pravdivě veškeré předepsané údaje a náležitostí uvedené v objednávkovém formuláři. Společnost je vždy oprávněna v závislosti na charakteru Objednávky – množství Zboží, výše Kupní ceny, náklady na přepravu a podobně, žádat Kupujícího o autorizaci Objednávky učiněné prostřednictvím E-shopu vhodným způsobem jako například písemně (případně telefonicky). Objednávka učiněná prostřednictvím E-shopu se považuje za neplatnou v případě, že Kupující odmítne tuto autorizaci požadovaným způsobem provést. Společnost neprodleně potvrdí obdržení Objednávky.

 

11.3. V případě Objednávky učiněné prostřednictvím E-shopu je Společnost oprávněna Objednávku odmítnout a Kupující je oprávněn od Objednávky odstoupit, a to až do doby uzavření Kupní smlouvy.

 

11.4 V případě, že Kupující učiní prostřednictvím E-shopu objednávku, ve které zvolí jako způsob odběru Zboží doručení na adresu Kupujícího, považuje se tato Objednávka za Návrh a jejím potvrzením ze strany Společnosti dojde k uzavření Kupní smlouvy.

 

11.5. Je-li Kupující Spotřebitelem má právo v případě, že objednal Zboží prostřednictvím E-shopu nebo jiného prostředku komunikace na dálku, mimo případy uvedené v § 1837 Občanského zákoníku, odstoupit od Kupní smlouvy do 14 dnů ode dne převzetí Zboží, a to bez uvedení důvodu a bez jakékoli sankce. Toto odstoupení oznámí Kupující Společnosti písemně na adresu provozovny Společnosti nebo emailem na info@bekas.cz. Tímto ustanovením není jakkoli dotčena garance vrácení zboží dle článku 7 Obchodních podmínek.

11.6 Odstoupí-li Kupující, který je Spotřebitelem, od Kupní smlouvy, zašle nebo předá Společnosti bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Kupní smlouvy, Zboží, které od ní obdržel.

11.7 Odstoupí-li Kupující, který je Spotřebitelem, od Kupní smlouvy, vrátí mu Společnost bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Kupní smlouvy, všechny peněžní prostředky (kupní cenu dodaného Zboží) včetně nákladů na dodání, které od něho na základě Kupní smlouvy přijala, stejným způsobem. Jestliže Kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání Zboží, který Společnost nabízí, vrátí Společnost Kupujícímu náklady na dodání Zboží pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání Zboží. Společnost není povinna vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující Zboží předá nebo prokáže, že Zboží Společnosti odeslal.

11.7 Odstoupí-li Kupující, který je Spotřebitelem, od Kupní smlouvy, vrátí mu Společnost bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Kupní smlouvy, všechny peněžní prostředky (kupní cenu dodaného Zboží) včetně nákladů na dodání, které od něho na základě Kupní smlouvy přijala, stejným způsobem. Jestliže Kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání Zboží, který Společnost nabízí, vrátí Společnost Kupujícímu náklady na dodání Zboží pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání Zboží. Společnost není povinna vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující Zboží předá nebo prokáže, že Zboží Společnosti odeslal.

11.8 Zboží je Kupující povinen vrátit v původním obalu nebo obalu, který zabrání poškození Zboží při přepravě, v úplném stavu včetně veškerého příslušenství, které mu bylo dodáno společně se Zbožím. Kupující odpovídá Společnosti za snížení hodnoty Zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto Zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

11.9 Je-li Kupující Spotřebitelem, má právo v případě, že objednal Zboží on-line prostřednictvím E-shopu, na mimosoudní řešení případného sporu ze smlouvy se Společností, jež může zahájit prostřednictvím evropské platformy pro řešení sporů on-line (http://ec.europa.eu/consumers/odr).

 

12. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

12.1 Kupující uzavřením Kupní smlouvy uděluje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o ochraně osobních údajů“), výslovný souhlas s tím, aby jeho osobní údaje byly Společností shromážděny, archivovány a používány (a to i za pomocí elektronických informačních systémů) pro účely usnadnění Objednávek Kupujícího, vyřizování reklamací, účely informování o nových službách a produktech Společnosti a rozesílání reklamních materiálů Společnosti.

12.2 Kupující rovněž uzavřením Kupní smlouvy bere na vědomí, že Společnost je oprávněna zpracovávat osobní údaje Kupujícího i bez jeho souhlasu v souladu a pro účely stanovené v § 5 odst. 2 Zákona o ochraně osobních údajů. Osobní údaje získané od Kupujících slouží výhradně pro potřeby Společnosti, která se zavazuje osobní údaje chránit a neposkytovat třetím osobám, není-li dále stanoveno jinak.

12.3 Osobní údaje budou zpřístupněny pouze Společnosti a pouze jejím oprávněným zaměstnancům, obchodním zástupcům a smluvním partnerům, kteří zajišťují pro Společnost splnění poviností z Kupních smluv (např. dopravcům), a to pouze v omezené míře umožňující řádné plnění Kupních smluv.

12.4 Kupující bere na vědomí, že souhlas se zpracováním jeho osobních údajů dle článku 12.1 je plně dobrovolný, že mu na požádání bude umožněn přístup k takto shromážděným Osobním údajům a že je oprávněn po Společnosti žádat případnou opravu anebo likvidaci nesprávně nebo neoprávněně zpracovaných osobních údajů nebo vysvětlení ohledně jejich zpracovávání. Kupující souhlasí rovněž s tím, že mu může být nabízena/zasílána marketingová reklama Společnosti i prostřednictvím sítí nebo služeb elektronických komunikací. Společnost archivuje údaje obsažené v uzavřených Kupních smlouvách a odpovídajícím způsobem zajišťuje jejich ochranu.

12.5 Kupující má právo kdykoli požádat Společnost o informaci, jakým způsobem jsou jeho osobní údaje zpracovávány a Společnost je povinna mu tuto informaci bez zbytečného odkladu sdělit. Kupující má právo se obrátit na Společnost, pokud se domnívá, že jeho osobní údaje jsou zpracovány v rozporu se Zákonem o ochraně osobních údajů či s ochranou jeho soukromého a osobního života, a žádat Společnost o vysvětlení či nápravu; zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může zejména požadovat blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Další případná zvláštní práva kupujícího zde nezmíněná upravuje ustanovení § 21 Zákona o ochraně osobních údajů.

12.6 Osobní údaje může Kupující kdykoli aktualizovat, a to zasláním aktuálních Osobních údajů e-mailem na adresu info@bekas.cz. Svůj souhlas s výše uvedeným zpracováním Osobních údajů je Kupující oprávněn kdykoli odvolat zasláním e-mailové zprávy na adresu info@bekas.cz.

12.7 Na těchto internetových stránkách používáme soubory cookies a srovnatelné technologie (souhrnně „Nástroje“), které jsou nabízeny buď námi samotnými nebo třetími stranami. Více informací


13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

13.1 Strany se dohodly, že ustanovení těchto Obchodních podmínek mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek Kupujícího.

13.2 Obchodní podmínky jsou závazné pro Kupujícího a Společnost ode dne podpisu příslušné Kupní smlouvy. Společnost je oprávněna Obchodní podmínky v přiměřeném rozsahu měnit, doplňovat nebo zrušit vydáním nových obchodních podmínek, pokud vyplyne rozumná potřeba jejich změny. V případě uzavřené Rámcové smlouvy je Společnost povinna upozornit Kupujícího na datum účinnosti nového, změněného nebo doplněného znění obchodních podmínek a v dostatečném časovém předstihu přede dnem účinnosti změny, nejméně však 5 kalendářních dnů, zaslat Kupujícímu nové, změněné nebo doplněné znění obchodních podmínek. Pokud Kupující nejpozději ke dni předpokládané účinnosti změněných, doplněných nebo nových obchodních podmínek písemně nevyjádří svůj nesouhlas, platí, že s novým, změněným nebo doplněným zněním obchodních podmínek souhlasí a jsou vůči němu účinné dnem účinnosti změněných, doplněných nebo nových obchodních podmínek. Nesouhlasí-li Kupující s novým, změněným nebo doplněným zněním obchodních podmínek, je oprávněn Rámcovou smlouvu ukončit na základě doručení tohoto nesouhlasu ve tříměsíční výpovědní době počínající běžet od doručení nesouhlasu Společnosti. Během této výpovědní doby platí mezi stranami stávající Obchodní podmínky. Během výpovědní doby, nejpozději však k jejímu poslednímu dni, jsou Strany povinny si uhradit vzájemné povinnosti vzniklé v souvislosti s plněním příslušné Rámcové smlouvy a jednotlivých Kupních smluv.

13.3 Podpisem Rámcové smlouvy nebo Kupní smlouvy Kupující potvrzuje, že je s obsahem Obchodních podmínek v plném rozsahu seznámen a výslovně je přijímá, že je mu znám význam všech používaných pojmů a doložek a že veškerá ustanovení těchto Obchodních podmínek mohl rozumně očekávat.

13.4 Strany vylučují možnost uzavření Kupní smlouvy nebo Rámcové smlouvy pro případ, kdy nedojde k úplné shodě projevů vůle Stran. Ustanovení věty první § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku se neuplatní.

13.5 Je-li Kupující Spotřebitelem, má právo na mimosoudní řešení případných sporů z Kupní či Rámcové smlouvy se Společností v souladu s § 20d a násl. zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to prostřednictvím České obchodní inspekce (www.coi.cz).

13.6 Kupní smlouva případně Rámcová smlouva a všechny vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky.

13.7 Pro řešení sporů z Kupní smlouvy případně Rámcové smlouvy jsou příslušné obecné soudy České republiky.

 13.8 Tyto Obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 10. 3. 2016.

 

Nákupní
košík
Nákupní košík je prázdný!
Novinky
VÁNOČNÍ PROVOZNÍ DOBA
17.12.2020
 
VÁNOČNÍ PROVOZNÍ DOBA
Doporučte nás
Doporučte nás známým!
KATEGORIE


Přijímáme (e-shop) VISA, VISA ELECTRON, V-PAY, MAESTRO, MASTERCARD © 2022 Bernert - BeKaS s.r.o. prodává brzdy pro všechny auta