značky aut
VISA, VISA ELECTRON, V-PAY, MAESTRO, MASTERCARD
Přijímáme (e-shop)

Languages: sk gb ru
  es d pl

Reklamační řád

Reklamačřád společnosti Bernert-BeKaS s.r.o

1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

1.1 Tento reklamační řád („Reklamační řád“) se vztahuje na uzavírání veškerých kupních smluv na spotřební Zboží mezi společností Bernert-BeKaS s.r.o., s registrovaným sídlem Petřvald Klimšova ul. č. 829, PSČ 735 41, zapsanou v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 40912, IČO: 26869471 („Společnost“) a koncovým zákazníkem, který je Spotřebitelem („Kupující“), realizovaných v prodejně Společnosti („Prodejní místo Bernert-BeKaS“),, a je nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi Společností a Kupujícím na nové Zboží („Kupní smlouva“), pokud se strany výslovně nedohodly na odchylné úpravě. Pro vyloučení pochybností platí, že za Kupní smlouvu se považuje také smlouva uzavřená mezi Společností a Kupujícím pomocí prostředků komunikace na dálku, zejména prostřednictvím internetového obchodu Společnosti. Na Kupní smlouvy dle předchozí věty se rovněž vztahuje tento Reklamační řád.

1.2 Reklamační řád se řídí právní úpravou obsaženou v Občanském zákoníku a v zákoně č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

1.3 Tento Reklamační řád se přiměřeně použije také v případě, kdy Kupující není Spotřebitelem ve smyslu § 419 Občanského zákoníku, není-li v Kupní smlouvě, Obchodních podmínkách, Reklamačním řádu nebo mezi stranami dohodnuto jinak.

2. POJMY

2.1 V tomto Reklamačním řádu mají níže uvedené pojmy psané s velkým počátečním písmenem, není-li výslovně stanoveno jinak, následující význam:

(a) „Ceník“ znamená aktuální ceník Zboží ke dni uzavření Kupní smlouvy, který je zveřejněný na adrese www.bekas.cz a rovněž k dostání na prodejním místě Společnosti. Společnost si vyhrazuje právo na změny cen v Ceníku. Kupující je o ceně Zboží před uzavřením Kupní smlouvy vždy řádně informován;

(b) „Kupní cena“ znamená cenu určenou dle Ceníku platnou v okamžiku učinění Objednávky, kterou je Kupující povinen zaplatit Společnosti za dodané Zboží. Kupní cena nezahrnuje dopravné ani Vratnou zálohu dle Obchodních podmínek. Dopravné a Vratná záloha jsou splatné spolu s Kupní cenou;

(c) „Kupní smlouva“ znamená kupní smlouvu dle článku 1.1 tohoto Reklamačního řádu uzavřenou v souladu s ustanoveními § 2079 a násl. Občanského zákoníku a Obchodními podmínkami;

(d) „Kupující“ má význam dle článku 1.1 tohoto Reklamačního řádu;

(e) „Občanský zákoník“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;

(f)  „Obchodní podmínky“ znamenají dokument Společnosti „Obchodní podmínky č. 2/2016“, který je nedílnou součástí každé Kupní smlouvy a Kupující byl s jeho obsahem seznámen; 

(g) „Objednávka“ znamená návrh na uzavření Kupní smlouvy učiněný Kupujícím vůči Společnosti, který Společnosti došel ve smyslu § 1731 Občanského zákoníku; 

(h)  „Prodejní místo Bernert-BeKaS“ má význam dle článku 1.1 tohoto Reklamačního řádu;

 

(h) „Reklamační řád“ znamená tento Reklamační řád společnosti Bernert-BeKaS s.r.o. účinný od 10. 3. 2016;

(i) „Společnost“ má význam dle článku 1.1 tohoto Reklamačního řádu; 

(j) „Spotřebitel“ znamená Kupujícího, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá Kupní smlouvu se Společností nebo s ní jinak jedná;

(k) „Strany“ znamenají společné označení pro Společnost a Kupujícího. Každý z nich zvlášť pak dále jen jako „Strana“;

(l) „Záruka“ má význam dle článku 3.3 tohoto Reklamačního řádu; 

(m) „Zboží“ znamená výrobky, které jsou uvedeny v některém z katalogů Společnosti ve znění platném ke dni uzavření Kupní smlouvy a jsou předmětem Kupní smlouvy, případně jsou předmětem Kupní smlouvy na základě odsouhlasené Objednávky, ačkoli nejsou uvedeny v některém z katalogů Společnosti. Jedná se zejména o náhradní díly do automobilů, příslušenství a doplňky k automobilům, motorové oleje a maziva. 

3. ZÁRUČNÍ DOBA

3.1 Společnost odpovídá Kupujícímu za to, že Zboží prodávané v Prodejním místě Bernert-BeKaS při převzetí Kupujícím nemá vady, tedy je v souladu s Kupní smlouvou a má jakost a užitné vlastnosti Společností, výrobcem nebo dodavatelem Společnosti popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy či údajů uvedených na obalu Zboží či v jeho návodě očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé. Společnost dále odpovídá Kupujícímu za to, že Zboží prodávané v Prodejním místě Bernert BeKaS při převzetí Kupujícím odpovídá požadavkům právních předpisů, je v požadovaném množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který Prodejní místo Bernert BeKaS pro použití Zboží uvádí nebo pro který se Zboží obvykle používá. 

3.2 V případě, že Zboží vykazuje při předání zjevné vady, nebo je-li Zboží předáno v porušeném transportním obalu, je Kupující oprávněn Zboží nepřevzít a bez zbytečného odkladu tuto skutečnost oznámit Společnosti.

3.3 Na Zboží a ostatní produkty nabízené a prodávané Společností je zpravidla poskytována záruka za jakost („Záruka“) v délce 24 měsíců, která počíná běžet okamžikem jejich převzetí. Na některé sortimenty Zboží (výslovně označené Společností) je poskytována záruka za jakost v délce 24 měsíců ode dne převzetí Zboží Kupujícím. Záruční doba může být Společností upravena i na dobu kratší, a to zpravidla na 12 nebo 6 měsíců pro určitý druh prodávaného Zboží, pokud to neodporuje Občanskému zákoníku (např. u použitého spotřebního Zboží). 

3.4 Do záruční doby se nezapočítává doba od uplatnění oprávněné Reklamace do jejího vyřízení. 

3.5 Kupující je povinen před podpisem faktury anebo dodacího listu Zboží řádně prohlédnout, zda nemá kvantitativní anebo kvalitativní vady. Před další instalací, případně povrchovou úpravou Zboží je Kupující povinen ověřit (vyzkoušet), zda se Zboží shoduje s požadavkem a zda správně pasuje (dosedá) na vozidle.

3.6 Rozhodl-li se Kupující Zboží nepřevzít v souladu s článkem 3.2 tohoto Reklamačního řádu či mu nebylo Zboží dodáno, je povinen toto oznámit neprodleně (popřípadě ve lhůtě sjednané mezi stranami) Společnosti.

3.7 Záruka se vztahuje pouze na vady, které se vyskytnou u Zboží v záruční době poskytované Společností. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci, ke kterému došlo jejím obvyklým užíváním. Záruka se rovněž nevztahuje na poškození věcí způsobené chybnou montáží, používáním jiným způsobem a k jiným účelům, než k jakému je určena (viz návod k použití). Stejně tak se záruka nevztahuje na ty výrobky prodávané Společností, jejichž způsob a správné použití vyžaduje odbornou péči, údržbu, správné uskladnění aj., když bude zjištěno, že tyto podmínky byly Kupujícím díky zanedbání odborné péče, špatné údržbě nebo nesprávnému použití či uskladnění porušeny. 

3.8 Vyžaduje-li to povaha a vlastnosti zakoupeného výrobku, je povinnost reklamujícího předložit doklad o odborné montáži např. z autoservisu. V určitých případech u specifických elektronických dílů bude Společnost vyžadovat k reklamaci doložit výpis z diagnostiky, případně fotodokumentaci, a to vždy s ohledem na danou reklamaci.

3.9 Pro řádné posouzení vady a vyřízení reklamace u reklamovaného Zboží je Kupující je při reklamaci povinen: 

(a) doložit vadné Zboží, 

(b) prokázat, kdy Zboží zakoupil u Společnosti, například předložením dokladu o zaplacení Zboží, účtenky nebo záručního listu či jiným prokazatelným způsobem,

(c) doložit doklad o odborné montáži, je-li Kupující osobou nezpůsobilou provádět odbornou montáž, tzn. není autoservisem nebo osobou s oprávněním k provádění autoopravárenské činnosti a je-li Zboží k odborné montáži určeno a bylo namontováno,

(d) předat Společnosti funkční kontakt na svou osobu nebo na osobu, která Kupujícího zastupuje (telefonní spojení nebo e-mail). Společnost je oprávněna použít tento kontakt za účelem komunikace s Kupujícím o průběhu a vyřízení reklamace,

(e) u Zboží, které je označeno výrobním číslem, uvést toto číslo do reklamačního protokolu,

(f) doložit u motorových vozidel a elektrokol servisní knížku nebo záruční list za účelem prokázání předepsané údržby těchto výrobků,

(g) při reklamaci namontovaného čelního nebo zadního skla, neplatí bod

3.9 V případě, že Kupní smlouva, záruční list, reklama či obal Zboží určují rozdílné délky záruční doby, platí doba z nich nejdelší.

4. NÁROK NA UPLATNĚNÍ ZÁRUKY

4.1 Kupující má právo uplatnit své právo vyplývající ze záruky za jakost jen na Zboží, které má vady a bylo zakoupené v Prodejním místě Bernert-BeKaS v České republice.

4.2 Nemá-li Zboží vlastnosti stanovené v článku 3.1 tohoto Reklamačního řádu, má Kupující právo, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, na bezplatné odstranění vady; pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, může Kupující požadovat i dodání nového Zboží bez vad, ale pokud se vada týká pouze součásti Zboží, může Kupující požadovat jen výměnu této součásti; není-li to možné, může odstoupit od Kupní smlouvy.

4.3 Právo na dodání nového Zboží, nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže Zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující i právo od Kupní smlouvy odstoupit a Kupujícímu bude za těchto okolností vyplacena původní Kupní cena v hotovosti v místě reklamace.

4.4 Neodstoupí-li Kupující od Kupní smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového Zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu Zboží, může Kupující požadovat přiměřenou slevu z Kupní ceny. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Společnost nemůže dodat nové Zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo Zboží opravit, jakož i v případě, že Společnost nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Kupujícímu působilo značné obtíže. Vyřídí-li se reklamace Zboží poskytnutím slevy, bude peněžní rozdíl mezi Kupní cenou a částkou po slevě ve výši hodnoty slevy vyplacen Kupujícímu v místě uplatnění reklamace v hotovosti, pokud se Kupující se Společností nedohodne jinak.

5. PRŮBĚH REKLAMACE

5.1 Reklamaci je nezbytně nutné uplatnit bez zbytečného prodlení, jakmile se vada na Zboží vyskytla, a to v průběhu záruční doby dle článku 3.3 tohoto Reklamačního řádu. 

5.2 Společnost je povinna o reklamaci rozhodnout (rozhodnutím se rozumí způsob řešení reklamace) ihned, bez zbytečného odkladu, ve složitějších případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená, podle druhu Zboží potřebná k odbornému posouzení vady.

5.3 Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Společnost nedohodne s Kupujícím na delší lhůtě. V této lhůtě Společnost též vyrozumí Kupujícího o způsobu vyřízení reklamace.

5.4 V případě, že Kupujícím není spotřebitel, neuplatní se lhůty uvedené v článcích 5.2 a 5.3 tohoto Reklamačního řádu, ale Společnost se zavazuje reklamace řešit v co nejkratší možné lhůtě po nezbytně nutnou dobu s ohledem na odborné posouzení Zboží dodavateli nebo výrobci.

5.5 Kupující uplatňuje reklamaci nejlépe v Prodejním místě Bernert-BeKaS, kde byla uzavřena Kupní smlouva

5.6 Osoba vyřizující reklamace, tj. pověřený pracovník Společnosti (především reklamační technik pobočky nebo centrály, vedoucí pobočky, koordinátor centrálního skladu), je povinna Kupujícímu potvrdit v písemné formě, kdy Kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace Kupující požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.

5.7 Společnost může reklamaci posoudit: 

(a) přímo na své pobočce, 

(b) na reklamačním oddělení Společnosti, 

(c) předáním dodavateli nebo výrobci na posouzení,   

(d) předáním záručnímu servisu na posouzení, případně opravit.

5.9 Společnost zamítne Reklamaci:

(a) má-li reklamované Zboží vadu, za kterou Společnost podle zákona nebo Kupní smlouvy, Obchodních podmínek či tohoto Reklamačního řádu neodpovídá;

(b) v případě, že Reklamace nebyla uplatněna v záruční době;

(c) v případě, že je reklamováno běžné opotřebení Zboží způsobené jeho používáním, vada vznikla neodbornou instalací, zacházením nebo obsluhou v rozporu s návodem nebo účelem, pro který se Zboží obvykle používá;

(d) nebyla-li Reklamace řádně uplatněna;

(e) Zboží bylo zcela nebo zčásti spotřebováno.

5.10 U Zboží prodávaného za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší Kupní cena ujednána, u použitých věcí na vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou Zboží mělo při převzetí Kupujícím.

6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

6.1 Přílohou tohoto Reklamačního řádu je vzor reklamačního protokolu (je uveřejněn na www.bekas.cz) a postup jeho vyplnění, viz Příloha A (Vzor reklamačního protokolu), Příloha B (Postup vyplnění reklamačního protokolu), Příloha C (Reklamační protokol) a Příloha D (Příloha reklamačního protokolu). Tyto přílohy jsou k dispozici na pobočce Společnosti v papírové nebo elektronické formě.

 

Nákupní
košík
Nákupní košík je prázdný!
Novinky
VÁNOČNÍ PROVOZNÍ DOBA
17.12.2020
 
VÁNOČNÍ PROVOZNÍ DOBA
Doporučte nás
Doporučte nás známým!
KATEGORIE


Přijímáme (e-shop) VISA, VISA ELECTRON, V-PAY, MAESTRO, MASTERCARD © 2022 Bernert - BeKaS s.r.o. prodává brzdy pro všechny auta